Κούτσιανος Αστέριος (Διευθυντής) ΠΕ04
Μπζιώτη Αναστασία ΠΕ01
Σκορδάρη Ελένη ΠΕ02
Χαλδούπη Κωνσταντία ΠΕ02
Κυρατζοπούλου Ευανθία ΠΕ02
Κουμκούμης Παναγιώτης ΠΕ03
Κάβουρας Νικόλαος ΠΕ03
 Γράβας Θεόδωρος ΠΕ04
Κοταρίδου Ελένη ΠΕ09
Τσιαούση Περιστέρα ΠΕ10
 Τζιλίνη Δέσποινα  ΠΕ11
Σιούτη Βασιλική ΠΕ86
 Παγκαρλιώτα Αντιγόνη  ΠΕ05
Σκαρκαλά-Ροκά Ευδοκία  ΠΕ06
 Τσαλή Κλεονίκη  ΠΕ07
 Μανιάκας Ιωάννης  ΠΕ04.04
 Γκούζου Στυλιανή  ΠΕ04.02