Το σχολείο μας  λειτούργησε  για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά 1889-1890. Είχε προηγηθεί για το σκοπό αυτό η δωρεά των 200.000 (διακοσίων χιλιάδων) φράγκων από το μεγάλο  Σιατιστινό  ευεργέτη Ιωάννη Τραμπαντζή τον Αύγουστο του 1887 και η έκδοση σχετικού πατριαρχικού και συνοδικού σιγιλίου, καταστατικός Χάρτης του Γυμνασίου, τον Ιούλιο του 1889.

Η δωρεά του Ιωάννη  Τραμπαντζή  δεν περιορίσθηκε μόνο στην ανέγερση  του λιτού και προσεγμένου διδακτηρίου που σώζεται μέχρι σήμερα, αλλά προχώρησε παρά πέρα: προικοδότησε το σχολείο  με 600 ομολογίες του Εθνικού δανείου για τις λειτουργικές του ανάγκες. Έτσι πληρώνονταν οι καθηγητές και καλύπτονταν τα λοιπά λειτουργικά έξοδα. Την  ίδια χρονιά ο μεγάλος ευεργέτης χρηματοδότησε την έκδοση παιδαγωγικού συγγράμματος με τον τίτλο «Εγχειρίδιον Παιδαγωγικής» από το Στέφανο Ρώσση στην Αθήνα ώστε οι διδάσκοντες να έχουν κατάλληλο οδηγό   στο μορφωτικό τους έργο.

  • Το 1905 αρχίζει η λειτουργία του Τραμπάντζειου Οικοτροφείου για να καλύψει τις ανάγκες σε στέγαση και σίτιση των μαθητών που έρχονταν από όλα τα μέρη της Ελλάδας  για  να σπουδάσουν.
  • Το 1906 μπαίνουν οι βάσεις για την Παλαιοντολογική Συλλογή Σιατίστης.
  • Πολύ γρήγορα  η Επιτροπεία του Τραμπαντζείου Γυμνασίου κατανοεί την χρησιμότητα  των εποπτικών μέσων και οργάνων και το 1910  δέχεται και υλοποιεί  την πρόταση του καθηγητή  Φυσικών Αναστάσιου  Δάνα για αγορά οργάνων Φυσικής και Χημείας  και ίδρυση εργαστηρίου.
  • Το 1914 το Ελληνικό κράτος αναλαμβάνει την διοίκηση του Γυμνασίου και οι καθηγητές του δίνουν τον όρκο του δημοσίου υπαλλήλου.
  • Η σχολική χρονιά 1942-1943  είναι η μοναδική που το σχολείο δεν λειτούργησε λόγω των πολεμικών γεγονότων.
  • Το 1946  το διδακτήριο επιτάχθηκε από τον στρατό και τα μαθήματα έγιναν μέχρι και τον Οκτώβριο του 1948 στο Α΄ δημοτικό σχολείο  Σιάτιστας.
  • Το  1960 και  το  1961 το Γυμνάσιο- Οικοτροφείο  εκδίδει εφημερίδα    με τίτλο «Οι Μαρκίδαι»
  • Το σχολικό έτος 1982-83  οι Β και Γ τάξεις του Λυκείου φιλοξενήθηκαν σε αίθουσες της Τεχνικής Σχολής Σιάτιστας Αναστάσιος Τσίπος. Από την επόμενη σχολική χρονιά μέχρι και το Νοέμβριο του 1986 ολόκληρο το Λύκειο στεγάστηκε στις αίθουσες του παραπάνω διδακτηρίου.
  • Το 1986 το Ιστορικό Τραμπάντζειο  Γυμνάσιο παύει να λειτουργεί ως διδακτήριο. Τα δυο σχολεία Λύκειο και Γυμνάσιο  στεγάσθηκαν στο καινούργιο διδακτήριο Γεώργιος Παπαγερωργίου, δωρεά και αυτό των συμπολιτών μας  αδελφών  Γεωργίου Παπαγεωργίου.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο βιβλίο  του Α. Δάρδα: «Ίδρυση και λειτουργία του Τραμπάντζειου Γυμνασίου Σιατίστης με την εποπτεία της εκκλησίας»